Általános Szerződési Feltételek CustomRsCloud

Érvényes:2022.01.01- visszavonásig

 

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a CustomRs Cloud
szolgáltatás igénybevételére érvényesek.

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

Jelen ÁSZF a CustomRs Cloud szolgáltatás igénybevételének jogi feltételeit, a Megrendelő és a
Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosításra. A módosításról a Szolgáltató 30 nappal a módosítás hatályba lépése előtt értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosítást nem fogadja el (kifejezetten, vagy hallgatólagosan úgy, hogy nem nyilatkozik) a szolgáltatás felek között a módosításról szóló értesítés elküldésétől számított 60.napon megszűnik. Az esetleges díjmódosításra a 6.pont rendelkezései irányadóak. 

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATA, ELÉRHETŐSÉGE

Szolgáltató cég neve: Régens Zrt.

Szolgáltató cég székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia út 19/D

Adószáma: 12485727-2-43

Cégjegyzékszám: 01-10-044363

Elérhetősége: vamhelpdesk@regens.hu

 

2. FOGALMAK

Megrendelő:  Fogyasztónak nem minősülő természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely a CustomRs Cloud szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató:     Régens Zrt. 1117. Budapest, Prielle Kornélia út 19/D

Szolgáltatás: A szolgáltató által nyújtott felhő alapú CustomRs váminformatikai program használata bérleti konstrukcióban a Szolgáltató által biztosított IT környezetben. A Megrendelő által a megrendeléskor meghatározott, a szerződésben véglegesített szolgáltatási csomag által tartalmazott használati funkciókat biztosítja a Megrendelő számára, a szolgáltatásban igényelt felhasználószámban és igényelt szoftvertámogatás szolgáltatással.

Szolgáltatási csomag: A szolgáltatási csomag tartalmának részletes meghatározása a  https://www.vamprogram.hu/CustomRs/oldalon megtekinthető.

Szerződés: A felek között megkötött egyedi szerződés vagy Szolgáltató ajánlata és annak megrendelő általi elfogadása, amelynek része a Megrendelő által elfogadott Általános Szerződési Feltétel. 

Szerződéses időszak: A megrendelésben a megrendelő által vállalt 1 éves időtartam.

Szolgáltatási díj: A szerződésben meghatározott szolgáltatási szint alapján megállapított díj.

Munkaidő:      Magyarországi hivatalos munkanapokon 8:00 és 17:00 között.

Szolgáltatási időszak:  A szolgáltatás elérhetőségének biztosítása magyarországi hivatalos munkanapokon 7:00 és 18:00 között- amennyiben az ajánlat másként nem rendelkezik.

Szolgáltatási szint: A szolgáltatás rendelkezésre állása százalékos formában a szolgáltatási időszakra vonatkozóan.

Tervezett karbantartás: Előre bejelentett tevékenységek, amelyek a szolgáltatások üzemszerű működéséhez szükségesek, pl.: szoftverek biztonsági frissítései. Ez az időszak a szolgáltatási szint számítása szempontjából figyelmen kívül hagyandó

A szolgáltatás kiesés kezdete: Megrendelő általi bejelentés időpontjától (amennyiben Szolgáltató igazolja, hogy a bejelentést köztudomású tények miatt nem kaphatta kézhez, úgy a Szolgáltató tudomására jutásától), vagy a szolgáltató által történő észleléstől számítandó. 

Szolgáltatás kiesés időszaka: Azon időszak, amikor az adott szolgáltatás nem elérhető, és Megrendelő biztosította az elhárításhoz szükséges feltételeket. Továbbá nem áll fenn egyéb a szolgáltatási szint számítása szempontjából figyelmen kívül hagyást eredményező feltétel. 

Maximális adatveszteség: A legutolsó adatmentés óta eltelt idő órában, a szolgáltatási időszakra vetítve. 

 

3. SZOLGÁLTATÁS TARTALOM

A A https://www.vamprogram.hu/CustomRs/ oldalon részletezett CustomRs Start Cloud vagy CustomRs Standard szolgáltatási csomagban meghatározott szolgáltatások.

A CustomRsCloud szolgáltatás díja az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

CustomRs Szoftverbérlet:

 • Felhasználói jog a díjkalkulációban meghatározott licencszám szerint, a jelzett programtermékekre
 • Technikai garancia, amely térítésmentesen a Megrendelő rendelkezésére áll a zavartalan programalkalmazás érdekében jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
 • Felhasználói dokumentáció, amelyet a Szolgáltató biztosít a használatba vett programokhoz elektronikus formában. Erről a Megrendelőnek jogában áll belső használat céljából a licencszámmal azonos mennyiségű írott dokumentációmásolatot készíteni, és egyidejűleg a szoftveralkalmazás támogatása céljából azt a szerződés hatálya alatt felhasználni. 

Szoftvertámogatási szolgáltatás – amennyiben az ajánlat, vagy egyedi szerződés nem tartalmaz rá rendelkezést: 

 • Jogszabálykövetés,  amely szolgáltatás keretében a fenti Régenstől bérelt szoftvertermékek funkcionalitását érintő, jogszabályi környezetben végrehajtott törvényi változások hatásait a Régens, a Megrendelő által alkalmazott szoftvertermékein, vagy egyedi fejlesztésű szoftverein átvezeti, az érintett alaptörzsállományokat módosítja, és újonnan telepítendő verziót a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
 • Általános ügyfélszolgálat: A szerződés időtartama alatt, az aktuális legfrissebb szoftver verzióra a Megbízott telefonos és e-mail ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít az Ügyfél részére munkanapokon 8-17 óra között. 
 • Jótállás szolgáltatás:  A szolgáltató jótállást vállal a szerződéses időszakra vonatkozóan. Így ezen időszakon belül a Felek bármelyike által észlelt esetleges programhibák fellépésekor Régens a hibát térítésmentesen köteles késlekedés nélkül javítani. A jótállás szolgáltatás keretében végzett hibajavítás tartalmazza a programhibából adódó esetlegesen fellépő adathiba visszamenőleges javítását is maximum 1 hónapra visszamenőleg. 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a program nem rendeltetés- és szerződésszerű használatára vagy Megrendelő felróható magatartására vezethető vissza. 

 

IT karbantartási szolgáltatás, ha az ajánlat nem tartalmazza:

 • IT üzemeltetés:
  • A megrendelt felhasználószámnak megfelelő kliens környezet biztosítása
  • Operációs rendszer környezet ellenőrzése, monitorozása
  • Adatbázis szolgáltatás DBA kontroll, monitorozása, log elemzés
  • Adatbázis hibák, teljesítmény problémák elhárítása, optimalizálása
  • Adatbázis és az alkalmazás környezet biztonsági frissítéseinek telepítése
  • Napi egyszeri adatmentés biztosítása, a mentések felügyelete 
 • Munkakönyvtárak mentéseAz üzemeltetési környezet meghatározott, a programok működéséhez közvetlenül szükséges munkakönyvtárai naponta mentésre kerülnek, majd másolásra kerülnek Szolgáltató fizikailag elkülönített felhőben lévő adattároló szolgáltatására. Az utolsó 1 hónap adatmentései kerülnek megőrzésre.
 • Adatbázis mentéseAz ÉLES adatbázis mentése un. automatikus RDS mentés eljárással készül.
 • Adatbázis helyreállítás
  • Maximális helyreállítási idő: 8 munkaóra
  • Maximális adatveszteség mértéke kevesebb mint 24 óra

 

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

4.1. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen internethozzáféréssel, webtartalmat megjelenítő böngészővel, működő e-mail címmel, pdf megjelenítővel és ezek futtatására alkalmas hardver eszközzel. 

Támogatott böngészők: Microsoft Edge, MozillaFirefox, Google Chrome

Támogatott operációs rendszerek: MS Windows 10

4.2. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés akkor jön létre, ha felek az egyedi szerződést aláírták vagy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, vagy Szolgáltató ajánlatát Megrendelő változatlan tartalommal elfogadja. A szerződés része a Megrendelő által elfogadott ÁSZF, kivéve ha egyedi szerződés az ÁSZF felek közötti érvényességét kizárja.

Az ÁSZF és a szerződés bármely rendelkezésének ellentmondása esetén a szerződés rendelkezései érvényesek.

5. SZOLGÁLTATÁSI SZINT VÁLLALÁSOK

5.1.  A szolgáltatás rendelkezésre állása

A rendelkezésre állás számítása havi szinten történik, a szolgáltatási szinthez kapcsolódó időszakot percekre átszámolva, az alábbi módon. A teljes időszakból levonásra kerül az adott hónapban bekövetkezett szolgáltatási kiesések ideje percben kifejezve, majd ezt elosztjuk a teljes időszak hosszával.

5.2 A szolgáltatás válaszideje

A válaszidő a probléma bejelentése (amennyiben Szolgáltató igazolja, hogy a bejelentést köztudomású tények miatt nem kaphatta kézhez, úgy a Szolgáltató tudomására jutásától) és a visszajelzés vagy a probléma elhárítása között eltelt idő órában. A bejelentés és a visszajelzés email-en vagy telefonon keresztül történhet.

5.3 Szolgáltatás szint vállalások

SzolgáltatásidőszakVállalt szint/Válaszidő
CustomRs Cloud szolgáltatás elérhetőségemunkaidőben98%

5.4.A szolgáltatás igénybevételének korlátai

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Az üzemszünet lehet tervezett, vagy rendkívüli. 

 • Tervezett üzemszünet - amikor a rendszer karbantartását, javítását, bővítését végzi a szolgáltató. Az üzemszünet időtartamáról Szolgáltató legalább 2 naptári nappal előre tájékoztatja a Megrendelőt a regisztrált e-mail címen. A tervezett üzemszünet nem haladhatja meg az alkalmankénti 8 órát és nem számít bele a szolgáltatási szint számításába.
 • Rendkívüli üzemszünet esetén Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az alábbiakban megadottakhoz kapcsolódó hibákra, hiányosságokra visszavezethető üzemszünet esetére, azaz a szolgáltatási szint számításába nem számít bele; 

 • a szolgáltató irányításán kívül eső körülmények (vis major), mint például de nem kizárólagosan, bármilyen kormányzati intézkedés, háború, lázadás, szabotázs, fegyveres konfliktus, embargó, tűz, árvíz, légi csapás vagy más zavargás, a közlekedés megzavarása vagy késleltetése,a telekommunikáció vagy harmadik fél általi szolgáltatás elérhetetlensége, zavarása, vagy késleltetése, vírustámadás vagy hekkerek, harmadik fél általi szoftver meghibásodása (e-kereskedelmi szoftver, fizetési kapuk, chat, statisztikák vagy ingyenes scriptek) vagy nyersanyaghoz való hozzájutás, szolgáltatások, áram és eszköz ellátás megszűnése
 • Internet nemzetközi infrastruktúrájának zavarai, pl.: a DNS (Domain Name Services) szolgáltatás zavara.
 • Szolgáltató felügyeletén és ellenőrzési körén kívül eső rendszer meghibásodás vagy üzemszünet
 • E-mail vagy webmail kézbesítési hibája.
 • DNS szolgáltatás szünete kiterjesztés céljából.
 • Megrendelő vállalt ellenőrzési és karbantartási feladatainak maradéktalan teljesítése mellett adódó, előre nem látható rendszer meghibásodás

6. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 • Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a bővítéshez kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Megrendelő díjvisszatérítésre nem jogosult.
 • Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével évente felülvizsgálni és szükség esetén kezdeményezni annak módosítását. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Megrendelőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett (negyedéves vagy éves) tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti. Amennyiben Megrendelő a díjmódosítást elfogadja, úgy a módosítás hatályba lép a kezdeményezésben szereplő napon. Megrendelő hallgatása vagy a díjmódosítás elutasítása esetén a díj nem módosul, de ebben az esetben Szolgáltatónak jogában áll a díjmódosítás kezdeményezése elutasításának kézhezvételétől számított vagy – megrendelő hallgatása esetén – a díjmódosítás kezdeményezésétől számított munkanapon belül a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani.
 • A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

7.A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

7.1. A Szerződés a 4.2. pont szerinti ÁSZF elfogadásával, megrendelés kitöltésével, annak szolgáltató általi visszaigazolásával vagy Szolgáltató ajánlatának ÁSZF-re is kiterjedő elfogadásával jön létre, továbbá a díjbekérőben szereplő összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napjával lép hatályba és határozott időtartamú.

7.2. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja írásban legalább 30 napos felmondási határidővel, de legkorábban a következő számlázási időszak utolsó napjára. Megrendelő általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Megrendelőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, a Megrendelő pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. A szerződéses időtartam lejárta előtti felmondásra a 7.4. rendelkezései irányadóak.

7.3. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Megrendelő általi különösen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik.

7.4 A Szerződés felmondása írásban és e-mailben tehető meg. Amennyiben a Megrendelő kezdeményezi a Szerződés felmondását a szerződéses időszakon belül, a Szolgáltató jogosult a fennmaradó szerződéses időszakra eső szerződéses díjak 50 %-nak egy összegben történő kiszámlázására.

7.5. A Szerződés megszűnésekor külön megállapodás hiányában az adatok automatikusan törlésre kerülnek. Az adatokat tartalmazó adatbázis mentést, illetve a tárolt dokumentumokat szolgáltató egyedi, írásbeli megállapodás keretében elérhetővé teszi Megrendelő számára. A jogszabályokban előírt bizonylatok megőrzéséről külön megállapodás hiányában a Megrendelőnek kell gondoskodni.

8.FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1 A Szolgáltatás igénybevételéért a Megrendelő– választása szerint – negyedévente vagy évente előre köteles a szolgáltatási díj megfizetésére a szerződéses időszakon belül.

8.2 Szolgáltató papír alapú számlát állít ki a szolgáltatási díjról, a szerződéses időszak időtartama alatt a szerződésben meghatározott fizetési feltételek alapján. A számla kiállítása negyedéves fizetés esetén a negyedév első hónapjának 10. napjáig és éves fizetés esetén a szerződéses év első hónapjának 10. napjáig történik. Megrendeléskor a Szolgáltatás megrendelésének időpontját figyelembe véve időarányos díj kerül megállapításra, az aktuális időszakra.

8.3 Megrendelő az esedékes díjat köteles megfizetni a Díjbekérőn vagy számlán szereplő fizetési határidőig, a Szolgáltató által feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással.

8.4 A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

8.5 Megrendelő akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőre megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó számlát nem kapta kézhez; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

8.6 Szolgáltató lejárt követelései után Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet, napi alapon.Szolgáltató a hatályos jogszabályok és NAV állásfoglalások szerint számítja fel a jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt. Szolgáltató Megrendelő beérkező fizetéseit a Ptk. 6:46.§ szerint számolja el. 

9. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

9.1 Megrendelő jogosult a Szolgáltatás keretében a bérelt virtuális infrastruktúrán a Régens CustomRs vámprogramot futtatni, valamint a szerződéses időszak alatt jogosult a működéshez szükséges tárhely használatra, fájlok feltöltésére és tárolására. Azonban a feltöltött dokumentumok megőrzését a Szolgáltató egyéb szerződés nélkül csak a szolgáltatási szerződés időtartamára vállalja. A megrendelő ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyéb jogellenes cselekményt.

9.2 Megrendelő a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Megrendelő számára.

9.3 Ha az adott hónapban a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állást, úgy Megrendelő díj visszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díj visszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként a havidíj 5%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 50%-a. Éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő számlá(ko)n írja jóvá.

9.4 Ha Megrendelő a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató emailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 11. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Megrendelő a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles.

10.FELELŐSSÉG

10.1. Bizonyítottan a Szolgáltató ellenőrzési körén belül bekövetkezett, nem vis maiorból eredő hibájából előállt és a maximális adatvesztési időn felüli adatvesztés esetén Megrendelő kártérítési igénnyel léphet fel Szolgáltató felé legfeljebb a Megrendelő által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 1 havi rendszeres díj összegéig terjedően.

10.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Megrendelő minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

10.3. Szolgáltató az előző bekezdés szerinti tartalmak tekintetében az Eker. tv. szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

10.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a fent hivatkozott tartalmak tekintetében az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításáért.

10.5. A fent hivatkozott tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Megrendelő köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Megrendelő az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

11.1. Megrendelő és a Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.

11.2. Megrendelő a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Megrendelőtől. Ilyen irányú felhívás Megrendelő általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni.

11.3..Megrendelő jogosult a Megrendelő űrlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni, erről azonban köteles tájékoztatni Szolgáltatót.

11.4 Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a Megrendelő által megadott elérhetőségeken. Ha a Megrendelő nem elérhető, úgy Szolgáltató – a Megrendelő érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Megrendelő felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Megrendelő által feltöltött adatot.

11.5 Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Megrendelő külön hozzájárulása nélkül is. A szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

11.6 A Megrendelő a Szolgáltatást harmadik személyekre nem ruházhatja át Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül.

11.7. A Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját, a Megrendelő és mások adatainak védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Megrendelő az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

12. SZERZŐI JOGOK

Szoftverek (kivéve Oracle® DB) a Szolgáltató saját fejlesztései, amelyekhez köthető szerzői és értékesítési jogokat teljes egészében birtokolja.

Ezek a Szerzői Jog védelme alá eső technológiai megoldásokat és műszaki és szakmai eljárásokat tartalmaznak, amelyek védelmét Megrendelő is tiszteletben tartja. Ennek keretében, többek között elfogadja, hogy nem jogosult fejlesztési kódjának egészben vagy részleteiben történő visszafejtésére, működési mechanizmusainak, képernyőmaszkjainak harmadik fél számára történő továbbadására. A felhasználói dokumentációt kizárólag belső célra, és a felhasználók számának megfelelő példányszámban használhatja, másolhatja. 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Az ÁSZF módosításának esetén Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően 10 nappal a honlapján is közzétenni.

13.2 Megbízó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató az Megrendelő nevét és logóját web oldalán, tájékoztató anyagaiban, ajánlataiban referenciaként megjelölje.

13.3 Felek a szolgáltatás használata során keletkező vitáikat közvetlen tárgyalásos úton megkísérlik rendezni. Amennyiben a tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy felek a magyar jog, különösen a Ptk. szerint járnak el, és a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságkizárólagos illetékességét kötik ki.